Algemene voorwaarden Bulona Academy

1.     Aanmelding

De Deelnemer kiest de gewenste cursus via de website: www.bulonalases.com onder het kopje: ‘Bulona Academy’. De geselecteerde cursus komt (na het toevoegen) in het winkelmandje terecht, waarna de Deelnemer de aanbetaling kan voldoen.

Indien de Deelnemer wenst zich aan te melden via Whatsapp/Instragram zal de Deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens delen met Bulona Academy. Na ontvangst zal Bulona Academy een bevestiging van deelname per e-mail sturen naar Deelnemer met een factuur.

Bij een aanmelding voor een cursus, verklaart de Deelnemer de algemene voorwaarden Bulona Academy te hebben gelezen en expliciet akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fysieke (d.w.z. niet online) cursussen die door Bulona Academy worden georganiseerd.

Bij een aanmelding voor een cursus is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de Deelnemer en Bulona Academy. Deze overeenkomst heeft betrekking op de cursus die via de website of via Whatsapp/Instragram is overeengekomen.

2.   Bewijs van aanmelding

De Deelnemer ontvangt een bevestiging van deelname aan de cursus per e-mail.

3. Aanbetaling

De Deelnemer betaalt de aanbetaling bij de aanmelding via de website per direct en bij een aanmelding via Whatsapp/instagram dient de aanbetaling te zijn voldaan binnen 7 dagen (vanaf factuurdatum). Bij betaling van de aanbetaling bevestigt hij/zij zijn deelname aan de cursus.

4. Annulering

De Deelnemer heeft het recht om de deelname aan een cursus binnen de bedenktijd van 14 dagen na aanmelding van de cursus te annuleren zonder opgaaf van reden. Deze annulering dient schriftelijk te worden ingediend (middels e-mail naar info@bulonalashes.com of per post naar: Bulonalashes, Fokkerstraat 539, 3125BD Schiedam.

Indien de Deelnemer de aanbetaling voor de deelname aan de cursus reeds heeft voldaan en wordt de aanmelding voor de cursus geannuleerd, dan wordt de reeds betaalde aanbetaling teruggestort.

De aanbetaling wordt terugbetaald op het rekeningnummer waarmee de aanbetaling is voldaan. De terugbetaling kan maximaal 30 dagen duren.

5. Betaling en facturering

Het verschuldigde restant bedrag van het cursusgeld dient uiterlijk op de 1e dag van de cursus te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij het overeenkomen van de betaling in termijnen, is de Deelnemer verplicht om het contract ‘te betalen in termijnen’ te accepteren via ondertekening en/of bevestiging per e-mail. In geval van een niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld, zal Bulona Academy de deelname van de Deelnemer aan de cursus ontzien.

Indien de Deelnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim en is Bulona Academy gerechtigd om vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

Bulona Academy behoudt zich het recht om bij het verzuim van betaling, de openstaande vordering over te dragen aan een incassobureau. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. Indien het factuuradres afwijkt van het woonadres behoudt Bulona Academy het recht om de openstaande vordering vooralsnog over te dragen aan een incassobureau.

Indien de Deelnemer een contract overeenkomt met de betaling van de cursus in termijnen, is Bulona Academy bevoegd om het afgegeven certificaat/starterspakket terug te vorderen totdat de laatste betaling is voldaan. Het certificaat/starterspakket behoort tot Bulona Academy totdat de Deelnemer de laatste betaling heeft voldaan.

Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

6. Verzuim

Het verzuim bij een cursus geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de opleidingskosten. Dit betekent als de Deelnemer om wat voor reden dan ook de cursus voortijdig afbreekt of niet komt opdagen, Bulona Academy geen restitutie of ander alternatief dient aan te bieden.

Bij een onvoorziene uitval door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de Bulona Academy docente, behoudt Bulona Academy het recht om een vervangende docente beschikbaar te stellen zonder toestemming vooraf van de Deelnemer of een alternatieve datum voor te leggen aan de Deelnemer.

Indien de Deelnemer zich heeft aangemeld voor een cursus voor meerdere dagen en één of meerdere dagen niet aanwezig is, is Bulonalashes niet verplicht (een) gemiste dag(en) alsnog in een later stadium aan te bieden. Deze gemiste dag(en) wordt ook niet in mindering gebracht op de factuur.

7.  Auteursrecht/eigendomsrecht cursusmateriaal

De Deelnemer bevestigt bij de aanmelding voor de cursus dat alle ontvangen cursusmateriaal vertrouwelijk wordt behandeld en niet met derden wordt gedeeld. Op het door Bulonalashes ontwikkelde cursusmateriaal rust een auteursrecht en eigendomsrecht. Dit betekent dat het verstrekte cursusmateriaal (schriftelijk, mondeling en visueel) niet openbaar gemaakt mag worden door middel van druk, fotokopie, microfilm en/of op welke andere wijze dan ook, ook mag het niet worden verveelvoudigd.

Indien de Deelnemer zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden uit het eerste lid, zal Bulona Acadamy, zonder dat ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 opleggen, alsmede een aanvullende boete van €1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

8. Aansprakelijk

Bulona Academy zet zich in voor een goede uitvoering van de cursus en zal de Deelnemer zo goed mogelijk voorbereiden en trainen als specialist, in lijn met de kennis en vaardigheden van de docente.

Onverminderd het bovenstaande kan Bulona Academy echter geen garantie geven omtrent de zelfstandige uitvoering door de Deelnemer van de geleerde technieken op basis van de verstrekte informatie en training. Dit betekent dat het gebruik van het cursusmateriaal en het gebruik van de opgedane kennis uit de training door de Deelnemer geschiedt voor eigen risico en deze vrijwaart Bulona Academy van aanspraken die mogelijk hieruit kunnen ontstaan. Dit betreft ook de modellen die door de Deelnemer zijn meegebracht voor het praktijkgedeelte.

De Deelnemer is ten alle tijden ook zelf aansprakelijk voor alle schade die door de Deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Ook is de Deelnemer ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan apparatuur en meubilair. 

9. Certificaten

Na het afronden van de cursus ontvangt de Deelnemer een certificaat. Indien de Deelnemer de cursus niet met volledige inzet heeft gevolgd, mag Bulona Academy het uitschrijven van een certificaat weigeren.

Bij het niet adequaat uitvoeren van de kennis in de praktijk, is Bulona Academy bevoegd om de geldigheid van het certificaat in te trekken. Bulona Academy zal de Deelnemer hier schriftelijk over informeren. Indien de Deelnemer het schriftelijk verzoek niet nakomt, kan Bulona Academy een schadevergoeding opleggen voor het onterecht naar buiten treden onder de naamsbekendheid van Bulonalashes.

Aan certificaten van Bulonalashes kunnen geen rechten worden ontleend.

10. Persoonsgegevens en privacy

De Deelnemer voorziet Bulona Academy bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Bulona Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het  cursusbeleid.

Bulona Academy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer volgens de  richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11. Geheimhouding

Bulona Academy en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de cursus. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de Deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bulona Academy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12. Overige bepalingen

Bulona Academy is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van de Deelnemer gedurende de aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Bulona Academy de cursus verzorgt.

Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen die enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.