Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bulonalashes Verkoop Producten, Behandelingen en Bulona  Academy

1. Agueda Bulo is de eigenaresse van Bulonalashes. Bulonalases is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76148823 en is gevestigd aan de Fokkerstraat 539, 3125BD te Schiedam.

Artikel 1 – begrippen

1. Bulonashes: De aanbieder en verkoper van Producten alsmede de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan de klant.
2. Klant: De natuurlijke persoon die Bulonalashes heeft aangesteld, projecten aan Bulonalashes heeft verleend voor Diensten die door Bulonalashes worden uitgevoerd, of aan wie Bulonalashes een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
3. Overeenkomst: Elke overeenkomst (op afstand/online) en andere verplichtingen tussen Klant en Bulonalashes, alsmede voorstellen van Bulonalashes voor Diensten die door Bulonalashes aan Klant worden verstrekt en die door de Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Bulonalashes waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

4. Producten: Alle door Bulonalashes aangeboden Producen via de webshop of/en salon.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bulonalashes, elke Overeenkomst tussen Bulonalashes en Klant en op elke Dienst en/of elk Product die door Bulonalashes wordt aangehouden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt de Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bulonalashes aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Bulonalashes is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
9. In het geval Bulonalashes steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

10. De voorzorgsmaatregelen en de nazorgmaatregelen zijn overeenkomstig van toepassing op deze algemene voorwaarden. Bulonalashes zal aangeven op welke wijze deze voorschriften in te zien zijn.

Artikel 3 – Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 

1. Door het gebruik van de webshop van Bulonalashes en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.
2. Bulonalahses is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
3. Het aanbod van Bulonalashes is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelig in het aanbod vermeld.
6. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en of Producten met bijbehorende prijzen. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat de Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Bulonalahes kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
7. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het maken van een afspraak via de website van Bulonalahses alsmede door het voldoen van de aanbetaling.
8. Klant is bij de betaling van de aanbetaling overeengekomen dat een aanbetaling niet zal worden teruggestort. Klant kan de aanbetaling eventueel gebruiken voor een andere afspraak/product indien Klant heeft voldaan aan de annulerings/wijzigingspolicy.
9. Hetzelfde geldt voor de behandelingen ‘Powderbrows, Lipblush en Infralash’. Klant is bij de betaling van de aanbetaling overeengekomen dat Klant geen aanbetaling teruggestort zal krijgen (ook niet, als Klant niet voldoet aan de voorwaarden voor het plaatsen van de ‘Powderbrows, Lipblush en Infralash’). De Klant kan een ‘Intakegesprek’ inplannen voor een behandelplan van deze behandeling inclusief de contra-indicaties.  
10. Klant is op de hoogte van de contactgegevens van Bulonalashes in geval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke Klant zijn verstrekt. Klant dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
11. Het toestemmingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld door de Klant.
12. De door de Klant gestelde vragen beantwoord zijn.
13. Klant zijn/haar contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn. Voorts kan een overeenkomst slecht worden aangegaan indien Klant gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Dienst geïndiceerd is, of indien Klant een licht tot matige ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
14. De toestemming van de Klant wordt bevestigd op de dag van de Dienst.
15. De overeenkomst ten aanzien van de verkoop van Prodocten komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Bulonalashes heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.

16. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er een veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% BTW en exclusief overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Bulonalashes aangegeven.
4. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending binnen en buiten Nederland gelden verschillende tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
5. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en dienst stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bulonalashes.
6. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– contant (alleen bij afhalen)
– vooruitbetaling/bankoverschrijving

– ideal
– bancontact (België)
7. Bulonalashes kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bulonalashes te vermelden.
9. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingaande maand voor een volle maand wordt gerekend.
10. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bulonalashes, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens(betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.
11. In geval van niet tijdige betaling is Bulonlashes bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5 – Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bulonalashes ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
2. Aan de leveringsplicht van Bulonalashes, zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bulonalashes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3. Bulonalashes kan nadere informatie omtrent de levertijden vermelden op de internetsite of op ander wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
5. Bulonalashes streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per email aan Koper te melden.
6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres/buren/afhaalpunt zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Bij een verkeerd ingevuld land, wordt contact opgenomen met de Koper. Hierdoor kan er een vertraging ontstaan inzake de verzending.
9. Indien de levering gedeelten geschiedt, dan heeft Bulonalashes het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Bulonalashes hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 6 – Zichttermijn / herroepingsrecht

 

1. Bulonalashes verkoopt aan bedrijven en particulieren. De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bulonalashes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bulonalashes. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdens zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Bulonalashes houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bulonalashes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen (o.a. alle liquid producten zoals lijmen, pre- en after care)
– tweezers, deze worden bij Bulonalashes alleen uitvoerig getest op juiste kwaliteitseisen. Vanwege hygiëne kunnen we deze niet retour nemen.
6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 7. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Bulonalashes ter kennisgeving worden gebracht.
3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Bulonalashes is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 8. Diverse bepalingen

1. Bulonalashes streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@bulonalashes.com binnen 1-3 werkdagen te beantwoorden.

Eventuele onjuistheden van door Bulonashes aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Bulonashes melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Bulonalashes heeft verstrekt.

Bulona Academy 

Artikel 1 – Aanmelding  

1. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene  voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Bulonalashes worden georganiseerd. 

2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen cursist en Bulonalashes.

3. De overeenkomst heeft betrekking op de cursus die via de website of via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare cursussinformatie. 

4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. 

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving  

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.
Artikel 3 – Betaling lesgeld  

1. Het verschuldigde lesgeld dient op de dag van de cursus in de salon te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij het overeenkomen van de betaling in termijnen, is de cursist verplicht op de 1e cursusdag een contract te ondertekenen waarin zij overeenkomt het volledige bedrag in termijnen te betalen.

2. Bulonalashes behoudt zich het recht om bij het verzuim van een betaling deze zaak over te dragen aan een incassobureau. Indien het factuuradres afwijkt van het woonadres behoud Bulonalashes het recht om de zaak vooralsnog over te dragen aan een incassobureau.

3. In geval van een niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Bulonalashes de deelnemer deelname aan de cursus ontzeggen. Indien de cursist een contract is overeengekomen met de betaling van de cursus in termijnen, is Bulonalashes bevoegd om het afgegeven certificaat/starterspakket terug te vorderen. Het certificaat en startersspakket behoren tot Bulonalashes totdat de cursist de laatste betaling heeft voldaan.

4. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer. 

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding 

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de cursus kan deze in samenspraak verplaatst worden naar de eerst volgende cursusdata. Dit dient schriftelijk te gecommuniceerd te worden (middels e-mail of per post) aan Bulonalashes, Fokkerstraat 539 , te Schiedam. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt er administratiekosten in rekening gebracht. Dit is 25% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus wordt er 50% van het totale lesgeld bij u in rekening gebracht. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de cursus zal 75% van het totale lesgeld bij u in rekening worden gebracht. Met het totale lesgeld wordt de normale cursusprijs bedoeld, zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd

2. Bulonalashes behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de cursus, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de cursus plaatsvindt. 

 

Artikel 5 – Tussentijds beëindigen van de cursus 

1. Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt niet tot restitutie van het lesgeld. 2. Tussentijds beëindigen van de cursus leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 6 – Verzuim 

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het 

lesgeld. 


Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht 

1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
2. Op het door Bulonalashes ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bulonalashes


Artikel 8 – Schade 
1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt  toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is  op eigen risico. 

2. Ook is de deelnemer ten alle tijden aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.  

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten  

1. Na het afronden van de cursus ontvangt de cursist een certificaat. Dit certificaat ontvangt de cursist na afloop van de cursusdag. Indien de cursist de cursus niet met volledige inzet heeft gevolgd mag Bulonalashes het uitschrijven van een certificaat weigeren.
2. De cursist zal na het behalen van de cursus een vergunning aanvragen bij de GGD. Zonder een GGD-vergunning, mag de cursist niet naar buiten treden onder de naam van Bulonalashes.
3. Bij het niet nakomen van één van bovenstaande voorwaarden, is Bulonalashes bevoegd om de geldigheid van de certificaat in te trekken. Bulonalashes zal de cursist hier schriftelijk over informeren. Indien de cursist het schriftelijk verzoek niet nakomt, kan Bulonalashes de cursist een schadevergoeding opleggen voor het onterecht naar buiten treden onder de naamsbekendheid van Bulonalashes.
4. Aan diploma’s en certificaten van Bulonalashes kunnen geen rechten worden ontleend.  

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy  

De deelnemer voorziet Bulonalashes bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Bulonalashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het  cursussbeleid.  

Bulonalashes behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de  richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Artikel 11 – Geheimhouding 

1. Bulonalashes en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle  vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de cursus. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld  of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een  rechterlijke uitspraak, Bulonalashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Artikel 12 – Overige bepalingen 

1. Bulonalashes is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Bulonalashes de cursus verzorgt. 

 

2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.